شرکت نرم افزاری بهپردازان

دايره گردش پول پدر ثروتمند
راهنمايي براي رسيدن به آزادي مالي
پدر ثروتمندم عادت داشت که بگويد:

"شما هرگز نمي توانيد بدون آزادي مالي به آزادي حقيقي دست يابيد." او همواره مي‌گفت:

" آزادي ممکن است ظاهراً رايگان باشد اما به هر حال بهايي دارد."

اين کتاب تقديم به تمام کساني که مشتاق هستند بهاي آزادي را بپردازند.

دايره گردش پول

چرا شما کار پيدا نمي کنيد؟

پول سازي هزينه بردار نيست

اغلب مردم مي‌گويند پول درآوردن نياز به پول دارد.
من با اين حرف مخالفم.
اين مسئله حتي نيازي هم به آموزش رسمي خوب ندارد. اين کار نياز به رويا،عزم بسيار راسخ توانايي براي استفاده صحيح از استعدادهاي خدادادي دارد و اينکه بدانيد کدام ربع دايره گردش پول براي شما مناسب است تا درآمد زايي کنيد.
ربع دايره گردش پول چيست؟
نمودار زير ربع دايره گردش پول است. کلمات در اين دايره نمايانگر اينها هستند:

"ک" براي کارمندي
"ش" براي شغل هاي کوچک و شغل هاي آزاد
"ت" براي تجارت بزرگ (با بيش از ??? کارمند)
"س" براي سرمايه گذار

ربع دايره گردش پول نشانگر روش‌هاي متفاوتي است که از طريق آن درآمد يا پول توليد مي‌شود. مثلاً يک کارمند از طريق نگه داشتن کارت براي يک فرد يا شرکت به دست مي آورد.

يک فرد يا شغل آزاد از طريق کار براي خود کسب درآمد مي‌کند. يک صاحب تجارت داراي شغلي است که پول ايجاد مي‌کند، و سرمايه گذاران از طريق سرمايه هاي مختلف شان کسب درآمد مي‌کنند به بيان ديگر پول بيشتر مي آورد.

روشهاي مختلف ايجاد پول نيازمندي قالب هاي فکري متفاوت، مهارت هاي فني متفاوت و مسير هاي آموزشي متفاوت هستند. افراد متفاوت به ربع دايره هاي متفاوت گرايش دارند.

در حالي که پول يکسان است اما روش هاي دستيابي به آن بسيار متفاوت است.
هر ربع دايره متفاوت است. براي به دست آوردن درآمد از طريق ربع دايره هاي متفاوت نيازمند مهارت هاي متفاوت و شخصيت متفاوت هستيد حتي اگر در همه ربع دايره ها فردي واحد را ديديد اساس اين واقعيت فرقي نمي کند.

مي توانيد در هر چهار دايره کسب درآمد کنيد

اکثر ما اين توانايي را داريم که از طريق چهار ربع دايره کسب درآمد کنيم. اين که چه ربع دايره اي را شما  يا من اولين منبع  کسب درآمدمان انتخاب کنيم، ارتباط زيادي به آموخته هاي مان در دانشگاه ندارد. اين مسئله بيشتر به درونيات ما ارزش‌هاي مان، توانايي مان، ضعف‌هاي مان و علايق مان بستگي دارد. اين تفاوت هاي دروني ما را به سمت يک ربع دايره جذب مي کند يا از آن دفع مي نمايد.

با اين وجود ، بدون توجه به اينکه چه کاري انجام ميدهيد مي‌توانيم همچنان در همه چهار ربع دايره ها کار کنيم.
 مسئله مهم چگونه کسب درآمد کردن است.

روش هاي متفاوت کسب درامد

مهمتر از هر مسئله ديگري اين تفاوت هاي ارزش ها، توانايي ها و علاقه دروني ماست که  تعيين کننده انتخاب نوع منبع کسب درآمدمان هستند.

شما مي توانيد در چهار ربع دايره ثروتمند يا فقير باشيد. افرادي وجود دارند که ميليون هاي دلار کسب درآمد مي‌کنند و افرادي وجود دارند که در هر چهار دايره دچار ورشکستگي مي‌شوند. در يک ربع دايره بودن يا در ديگري بودن لزوما موفقيت مالي را تضمين نميکند.

با آگاهي از ويژگي هاي متفاوت هر ربع دايره، تصور بهتري از اين مسئله خواهيد داشت که چه ربع دايره يا  ربع دايره هايي ممکن است براي شما بهتر از بقيه باشند.

ربع دايره هاي متفاوت، افراد متفاوت

جملات افراد در ربع دايره  "ک": فردي که در ربع دايره "ک" (کارمندي) است ممکن است بگويد: "من به دنبال شغلي ايمن و مناسب با حقوق بالا و مزاياي عالي هستم."

جملات دايره "ش": فردي که در ربع دايره "ش" (شغل آزاد) است ممکن است بگويد: "نرخ کار من 75دلار در هر ساعت است يا بنظر مي‌رسد نتوانم کسي را پيدا کنم که بخواهد کار يا وظيفه اي را درست انجام دهد.

جملات ربع  دايره "ت": فردي که در ربع دايره "ت" (تجارت) عمل مي کند ممکن است بگويد: "من به دنبال معاون تازه اي براي اداره شرکتم مي‌گردم."


فردي که در ربع دايره "س" سرمايه‌گذار عمل مي‌کند ممکن است بگويد: "آيا گردش پول من بر اساس نرخ داخلي بازگشت سرمايه يا نرخ شبکه اي بازگشت سرمايه است؟


کلمه خطر ممکن است فردي را در ربع دايره "س" به هيجان آورد اما ترس را در فردي در ربع دايره "ک" بر مي انگيزاند.

در زير برخي از کليت ها که افراد را در يک ربع دايره از افراد ربع دايره هاي ديگر مجزا مي کند آورده شده است:

ک(کارمند):

زماني که من کلمات امنيت و مزايا را مي‌شنوم،پي به هسته وجودي فرد مي‌برم. کلمه امنيت کلمه اي است که اغلب در واکنش به احساس ترس به کار ميرود.
زماني که پاي شغل و پول به ميان مي‌آيد افراد زيادي وجود دارند که صرفا از احساس ترسي نفرت دارند که همراه با ناامني اقتصادي مي آيد و آن هم به علت تمايلشان به امنيت است. کلمه مزيت به اين معنا است که افراد خواهان نوعي پاداش اضافي هستند مانند بيمه تامين اجتماعي و طرح بازنشستگي دليل آن اين است که آنها مي‌خواهند امنيت را احساس کنند آن را به صورت مکتوب ببينند.

ش (شغل هاي آزاد) اين افراد مي خواهند خودشان ارباب و خودشان باشند يا مي‌خواهند کار خودشان را داشته باشند. مي توانم اين گروه را خود ساخته بخوانم.

آنها به اين درک نيز رسيده اند که اگر سخت کار نکنند شايستگي درآمد خوب را هم ندارند. زماني که بحث پول پيش مي‌آيد آنها به شدت وابسته به خودشان هستند. اين افراد دوست ندارند که ميزان درآمد آنها به وسيله فرد و گروهي از افراد تعيين شود.


ت (صاحبان تجارت): دوست دارند که خودشان را با افراد باهوشي از هر چهار ربع دايره يعني ک, ش, و س  پر کنند.

شعار واقعي آنها اين است: "چرا خودتان کارها را انجام دهيد در حالي که مي توانيد افراد را استخدام کنيد تا کارها را براي شما انجام دهند و چرا افراد ديگر نتوانند کارها را بهتر از شما انجام دهند؟"
همبرگر و تجارت
از آنجايي که نياز است در اين نقطه گفتگو آرام باشم، اغلب از مثال همبرگر مک دونالد براي روشن شدن موضوع بهره مي گيرم.آيا شما شخصا مي توانيد همبرگري بهتر از همبرگر مک دونالد درست کنيد؟

از اين رو 100% افرادي که من با آنها درباره ايده يا محصول تازه شان حرف ميزنم جواب مثبت ميدهند. آنها مي توانند همبرگري بهتر از مک دونالد آماده کنند. سپس از آنها مي پرسم آيا شما شخصا مي توانيد يک سيستم تجارتي بهتر از مک دونالد ايجاد کنيد؟

بعضي از افراد فورا متوجه تفاوت ميشوند و برخي ديگر نمي شوند.

من تمام تلاشم را مي‌کنم که توضيح دهم در بيرون کارآفرينان زيادي وجود دارند که محصولات يا خدمات فوق العاده اي نسبت به محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت هاي چند مليتي و مولتي و مولتي ميلياردي وجود دارد ، همانطوري که ميليون ها نفر وجود دارند که مي توانند همبرگر بهتري از همبرگر مک دونالد درست کنند اما تنها مک دونالد است که سيستمي را ايجاد کرده است که ميليون ها همبرگر به ايران سفر مي‌کند.
واقعيت اين است که در دنيا ايده هاي تازه نامحدود ميليون ها نفر با خدمات و محصولات قابل ارائه و ميليونها محصول وجود دارند و تنها افراد انگشت شماري وجود دارند که ميدانند که چگونه سيستم هاي تجاري عالي بسازند يک محصول عالي ايجاد نکرد محصول کسي ديگري را خريد و سيستم جهاني قدرتمندي در طرف آن در اطراف آن ايجاد کرد.

سرمايه گذار سرمايه گذاران با پول پول مي سازند آنها مجبور نيستند که کار کنند چرا که پول شان براي آنها کار مي کند.

ربع دايره "س" تفريحگاه فرد ثروتمند است. در ربع دايره "س" است که پول تبديل به ثروت مي شود. بدون توجه به اينکه افراد در چه ربع دايره اي کسب درآمد مي‌کنند، اگر آنها اين اميد را دارند که روزي ثروتمند شوند در نهايت بايد به ربع دايره "س" گام بردارند.
زاد و پاد
اغلب ما شنيده ايم که رموز افراد بسيار ثروتمند اين است که:

زاد: زمان افراد ديگر

پاد: پول افراد ديگر

زاد و پاد در ربع دايره هاي "ت" و "س" يافت مي شوند. از بسياري جهات افراد ديگر هستند که در ربع دايره هاي "ک" و "ش" کار مي کنند که زمان و پولشان مورد استفاده قرار مي گيرد.


مطالب مرتبط با این مقاله


  1. شرکت طراحی سایت بهپردازان
  2. www.farkhonda.af - Copyright © 2017 - All rights reserved.